Foreningens vedtægter

Klubbens Vedtægter

§1 NAVN

Foreningens navn er I.K. Rosendal Fodbold. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Foreningen er medlem af Jydsk Boldspilunion (JBU), DGI Nordjylland og Samvirkende idrætsforeninger i Hørby (SIH) og Samvirkende Idrætsforeninger i Hobro (SIF).

§2 VIRKSOMHED

Foreningen tilbyder virksomhed i henhold til folkeoplysningsloven. Virksomheden er almennyttig og kontinuerlig. Aktiviteterne er udendørs og indendørs fodbold.

§3 FORMÅL

Med udgangspunkt i aktiviteterne og i det forpligtende fællesskab, er det foreningens formål at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Formålet er, især hos børn og unge, at udbrede interessen for og kendskab til fodbold, samt at udvikle færdigheder deri hos medlemmerne gennem instruktion, træning og deltagelse i fodboldturneringer.

§4 MEDLEMMER

Enhver, der ønsker at deltage i foreningens aktiviteter - og som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål - kan blive medlem af foreningen.

Indmeldelse sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem eller en leder. Medlemskab er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent til foreningen

§ 5 KONTINGENT

Kontingent og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen, som også sørger for registrering af medlemskredsen. Kontingent betales forud for en periode, der fastsættes af bestyrelsen.

§6 UDELUKKELSE

Har et medlem ikke betalt sit kontingent senest 3 måneder efter forfald, udelukkes det fra at deltage i foreningens aktiviteter, indtil restancen er betalt.

Et medlem kan desuden udelukkes, hvis det ved omtale eller handling skader foreningens interesser eller anseelse.

§7 FORENINGENS LEDELSE

Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 5 - 7 medlemmer, der vælges på general-forsamlingen for en 2 årig periode, idet 2 eller 3 afgår i lige år og 3 eller 4 i ulige år. Et flertal af bestyrelsens medlemmer, herunder formand skal være myndige.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Kasserer vælges af bestyrelsen. Kasserer kan vælges udenfor bestyrelsen og kan være enkelt person eller virksomhed. Kasserer skal være myndig.

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægt og generalforsamlingens beslutninger. Den fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Der afholdes mindst 2 bestyrelsesmøder årligt

Bestyrelsen er beslutningsdygtigt, når et flertal, heriblandt formanden, er til stede. I tilfælde af stemmelighed er for mandens stemme afgørende.

Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af afgrænsede opgaver. Et medlem fra foreningens bestyrelse er formand for et nedsat udvalg.

§ 8 REGNSKAB

Foreningens regnskab føres af kassereren. Regnskabsåret er I. januar - 31. december.

Ingen har kommercielle interesser i foreningens virksomhed. Overskud ved foreningens folkeoplysende virksomhed kan ikke tilfalde enkeltpersoner, men vil blive anvendt inden for lovens område.

Regnskabet revideres af den/de af generalforsamlingen valgte revisor(er).

Placering af foreningens formue: Indsættes på konto i et lokalt valgt pengeinstitut.

§ 9 GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal. Indkaldelse hertil sker med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse på foreningens hjemmeside samt FB profil og ved skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer.

Alle valg til bestyrelsen skal foregå skriftligt

Afstemning foregår ved håndsoprækning, dog skal afstemninger foregå skriftligt, når mindst 10% af de fremmødte forlanger dette.

Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, og lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

Alle gyldige medlemmer har møde- og stemmeret og er valgbare. Stemme kan ikke afgives ved fuldmagt. Dagsorden på den ordinære generalforsamling er:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Regnskabsaflæggelse

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

7. Valg af 2 revisorer og revisor-suppleant.

8. Valg af 3 til repræsentantskabet for Rosendal Hallen.

9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal desuden finde sted, når mindst 10% af foreningens medlemmer indsender skriftlig anmodning herom.

§ 10 TEGNINGSREGLER

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af foreningens formand tillige med mindst I bestyrelsesmedlem. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele enkeltpersoner fuldmagt til at disponere over foreningens driftskonti ved klubbens løbende ind- og udbetalinger.

Hæftelse: klubben hæfter med hele sin formue for klubbens gæld. Medlemmerne hæfter ikke for klubbens gæld.

§ 11 VEDTÆGTSÆNDRINGER

Kun foreningens generalforsamling kan træffe beslutning om ændring/godkendelse af foreningens vedtægt. For at ændre vedtægten skal 213 af samtlige afgivne stemmer være for forslaget. Meddelelse om foretagne vedtægtsændringer fremsendes til Folkeoplysningsudvalget.

§ 12 FORENINGENS OPLØSNING

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i samme anledning indkaldt generalforsamling. Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsning på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.

Formueoverskud i foreningen, opstået ved deltagerbetaling til folkeoplysende virksomhed, vil ved foreningens ophør, blive anvendt til almennyttige formål - fortrinsvis gennem børne- og ungdomsarbejde i Mariagerfjord Kommune - efter den opløsende generalforsamlings beslutning.

Således vedtaget på generalforsamling den 13. marts 2010.