Børnepolitik

Børnepolitik IK Rosendal

I IK Rosendal Fodbold har vi udarbejdet en børnepolitik for at sikre en klar ensretning i vores arbejde- og omgang med børn.

For os er det vigtigt, at vi har klare linjer i arbejdet, således alle kender til vores holdninger, handlinger og værdier på dette område.

IK Rosendal vil være en attraktiv bredde fodboldklub hvor der er plads til alle uanset niveau. Vi vægter glæden ved fodbold højt og at spillerne har det godt sammen – Vi tror på at det sportslige hænger sammen med det sociale – begge vægtes lige højt.

I IK Rosendal ønsker vi, at vores spillere færdes i et trygt og lærerigt miljø, hvor de føler sig som en del af fællesskabet og hvor der er plads til alle både på og udenfor banen.

Som DBU børneklub arbejder klubben ud fra DBU´s 12 børnerettigheder og 10 børneløfter, der er med til at danne rammerne for børnetræningen i klubben.

IK Rosendal vil arbejde for at kunne tilbyde fodbold til børn i alle aldre ved at skabe et lærende og udviklende klubmiljø. Klubben skal gøre børnene til glade og bedre fodboldspillere, og vise dem vej i foreningslivets værdier.

Organiseringen af træningen og andre aktiviteter vil tage udgangspunkt i dette - under hensyntagen til det enkelte barns niveau.


Det er væsentligt for klubben, at der er tilknyttet ansvarlige ledere omkring holdene, som er engagerede og som børnene kan se op til. Vi følger DBU´s anvisninger om én træner/leder pr. 6-8 børn. Dette for at sikre at alle spillere i større grad bliver set og får den træning de har brug for.

Bestyrelsen prioriterer at være repræsenteret til forældremøder på alle årgange. Dette for at vise synlighed overfor forældrene, men også for at bakke trænerne op.

IK Rosendal vil arbejde for en god og konstruktiv dialog med forældrene og har en forventning om, at alle er positive og engagerede deltagere i klubbens stærke fodboldfællesskab og de frivillige opgaver der ligger i klubben. At I som forældre er bevidste om at jeres barn er blevet medlem af en forening og dermed er frivillighed den vigtige ingrediens.


Opførsel, væremåde og handlinger


Af klubbens fodboldbørn forventer vi:

 • At man møder til tiden til træning og kamp
 • At man er læringsparat og klar til træning
 • At man melder afbud hvis man er forhindret i at komme til træning og kamp
 • At det er en fælles opgave at rydde op efter træning
 • At man udviser “almindelig god opførsel” både indenfor og udenfor banen
 • At man taler pænt til hinanden og altid viser fairplay
 • At man støtter og respekterer sine holdkammerater uanset niveau.

Af klubbens trænere forventer vi:

 • At der lægges en linje til træning, så alle spillere kan være med.
 • At man møder op til træning og kamp i god tid
 • At man har fundet en passende afløser hvis man er forhindret i at komme til træning eller kamp
 • At man er velforberedt til træning og kamp
 • At man udfører trænergerningen med godt humør og skaber en god og tryg stemning for alle
 • At man i sit trænerteam samarbejder og får defineret roller imellem sig.
 • At man er i dialog og har en god og konstruktiv kommunikation med andre trænerteams i klubben – da der ofte er behov for at samarbejde også på tværs af årgange
 • At man er lige meget engageret i alle spillere, uanset niveau
 • At man respekterer og følger klubbens værdisæt
 • At man viser respekt for dommere, modstandere og egne spillere
 • At man er bevidst om at man er rollemodel)
 • At man tager ansvar for god tone imellem børnene til træning og kamp

Af klubbens forældre forventer vi:

 • Aktiv og engageret involvering i arbejdet omkring de enkelte hold og i klubben som helhed.
 • At man møder op til kampe og støtter holdet
 • At man bakker op om klubbens indsats for børnenes trivsel og lysten til at gå til fodbold
 • At man respekterer trænerens dispositioner og ikke blander sig i taktikken
 • At man giver opmuntring til alle spillere under kampen
 • At man respekterer dommerens kendelser og ikke kommenterer på dem
 • At man støtter sit barn i at være en del af et hold
 • At man hepper og støtter hele holdet
 • At man kender De 10 forældrebud og følger dem
 • At man melder ind på de forskellige opgaver som kræver frivillig hjælp.
 • At man kommunikerer respektfuld med trænerteam samt klubben bl.a. via holdsport

Børneattest:

IK Rosendal indhenter den lovpligtige børneattest på alle klubbens trænere lige så snart de er tilknyttet klubben. Derudover fornyes børneattesterne samlet for alle trænere i januar måned hvert år.

Rekruttering af trænere:
Når der rekrutteres nye trænere i IK Rosendal er det vigtigt at velkommende kan arbejde indenfor klubbens værdier og kan se sig selv værende rollemodel samt arbejde ud fra klubbens børnepolitik. Ligeledes er det af høj prioritet at trænere er engageret i klubben.
Vi oplever ofte at trænerposterne varetages af forældre. Dette ser klubben som en kompetence, men vi er samtidig opmærksom på denne dobbeltrolle. I samarbejde med trænerne er der fokus på om trænerteamet har den nødvendige erfaring, viden og lyst som det kræver for at være træner i alle aldersgrupper. Første prioritet at rekrutterer trænere der kan arbejde indenfor overstående rammer.

Læringsmiljø:

I IK Rosendal ønsker vi at skabe et godt læringsmiljø, hvor spillerne får de bedste rammer for læring, trives og udvikling igennem fodbold.

I klubben er der gennem fælles ansvar og på tværs af årgangene en rød tråd i klubben, hvad end det gælder træning eller kamp. Klubbens børneudviklingstræner er tovholder for den røde tråd og vil sikre at alle trænere arbejder ud fra DBU´s børnesyn.

I IK Rosendal ønsker vi at skabe et læringsmiljø hvor krav, læring og præstationer går hånd i hånd med lyst, trivsel og tryghed. Dette for at favne bredden i klubben, hvor alle spillere bliver set og udfordret på deres eget niveau.


Vi forventer trænerteams på tværs af årgangene arbejder sammen, for at sikre at den enkelte spiller får de udfordringer der er brug for. Vi forventer at træneren har respekt for hinandens hold, og dialog om spillere går igennem trænerteamet. Bestyrelsen inddrages ved behov.

På trænermøder er der fokus på både fodbold og det sociale. Der er oprettet et forum for trænerne, hvor de har mulighed for at dele ideer til aktiviteter og erfaringsudveksle.

I IK Rosendal har alle spillere uanset baggrund og niveau, mulighed for at deltage i kamp og stævner samt deltage i de sociale arrangementer. I IK Rosendal er alle spillere lige og har lige muligheder for at benytte klubbens udstyr og spillertøj.

I løbet af året bliver der arrangeret fælles arrangementer og ture. Dette er f.eks. den årlige tur til Ramsing Cup, hvor alle hold får mulighed for at deltage.

I IK Rosendal er vi opmærksomme på sprogbrug både på og udenfor banen. Dette gældende både overfor spillere, træneren, bestyrelse, forældre, modstandere og samarbejdspartnere.
Igennem ordentlighed, respekt, anerkendelse og nysgerrighed sikrer vi, at der bliver skabt et trygt miljø på holdene, hvor den positive udvikling er i centrum. Vi ønsker at skabe en positiv øvebane for børnene, hvor de oplever at blive mødt af opmuntrende ord, ros, anerkendelse og trænere der tror på dem.

I IK Rosendal tager vi mobning og mistrivsel meget seriøst. Det er vigtigt at alle trives. Klubben vil tage hånd om eventuelle episoder. Trænere, spillere og forældre vil blive inddraget i den opfang det giver mening.

Børnepolitikken vil på hvert trænermøde, forældremøde og andre møder, som er aktuelle for børnepolitikken, blive taget op i plenum. Både for at evaluere, men samtidig for at informere eventuelle nye trænere, frivillige eller forældre. Ligeledes vil børnepolitikken være en del af materialet i klubbens velkomstfolder samt på klubbens Facebook side.

Kontaktpersoner for børnepolitikken Pia Poulsen (Tlf. 40944328) og Jane Sørensen (Tlf.22628698)